Allmänna leverans- och betalningsvillkor

LC Packaging International bv i Waddinxveen, The Netherlands

Artikel 1. Definitioner

1.1 I dessa villkor avses 'företaget' vara LC Packaging International bv.

1.2 I dessa villkor avses 'kunden’ vara: den person eller det organ som LC Packaging International bv ingår eller sluter avtal med.

Artikel 2. Tillämpning

Dessa villkor är tillämpliga för alla eller, i förekommande fall, utgör en del av alla erbjudanden, offerter och avtal mellan företaget och kunden och alla förpliktelser som härrör därifrån. Dessa villkor gäller även för avtal med företaget där företaget måste involvera tredjepartsaktörer för att genomföra avtalet. Tillämpning av kundens allmänna villkor avvisas uttryckligen.

Artikel 3. Offerter

Inga offerter som ges av företaget är bindande. Priser som anges på offerten anges utan moms och utan andra statliga avgifter, om inget annat anges. Företaget är inte bundet till acceptans som avviker från det förslag som ingår i offerten (oavsett om avvikelserna är av begränsad karaktär).

Artikel 4. Leverans

4.1 Leveranser genomförs Ex Works «1», om inte någonting annat uttryckligen anges och det sker skriftligt. Handelsvillkoren Ex Works, eller om andra Incotermleveransregler har den betydelse som fastställs i den senaste versionen av Incoterms publicerad av International Chamber of Commerce.

4.2 Kunden är skyldig att ta emot leveransen av alla artiklar som inköpts vid avtalad tidpunkt eller, om sådan saknas, vid den tidpunkt som anges av företaget. Om kunden inte helt och/eller punktligt tar emot leveransen av de inköpta artiklarna eller om kunden är vårdslös i tillhandahållandet av den information eller de instruktioner som krävs för (punktlig) leverans, kommer artiklarna att lagras på kundens bekostnad och ansvar.

4.3 Leverans anses ha skett när kunden har tagit emot varorna eller, i händelse av avsändande med hjälp av en speditör, vid överlämnandet av varorna till speditören.

Artikel 5. Leveranstid

5.1 En överenskommen leveranstid är inte en bindande tidsfrist, såvida inte motsatsen uttryckligen och skriftligen har överenskommits. I händelse av leverans som inte är punktlig måste kunden därför hålla företaget ansvarigt skriftligen. Överskridande av leveranstiden berättigar inte kunden att annullera ordern eller mottagandet av en försändelse eller att vägra en del av leveransen. Det berättigar inte heller kunden till någon ersättning från företaget.

5.2 Företaget har rätt att ändra en avtalad tid, om och i den mån som kunden inte förser företaget med den information som krävs av företaget för genomförande av ordern.

5.3 I händelse av överenskomna delbetalningar kan leveranstiden lämnas vilande med samma antal dagar som den tid som betalningsperioden överskrids av kunden.

Artikel 6. Delleveranser

6.1 Företaget tillåts leverera inköpta artiklar i delleveranser.

6.2 Om dessa artiklar delas upp i delleveranser har företaget rätt att fakturera varje delleverans separat.

Artikel 7. Kvalitet

7.1 Artiklarna måste ha de attribut som har överenskommits skriftligen av parterna. Förutom ändrade förhållanden, i dessa allmänna villkor eller andra skriftliga handlingar som undertecknats av parterna, garanterar företaget inte någon annan egenskap av de sålda artiklarna annat än vad som skriftligen har avtalats.

7.2 Om de sålda artiklarna är avsedda för någon särskild användning som för med sig särskilda risker eller kvalitetskrav, måste kunden göra detta uttryckligen känt för företaget i förväg och denna speciella användning måste dokumenteras skriftligen inom avtalet, annars antas normal användning.

Artikel 8. Ändringar av de artiklar som ska levereras

8.1 I händelse av ändringar av de artiklar som ska levereras, förpackningen eller den medföljande dokumentationen som krävs för att uppfylla gällande lagkrav har företaget rätt att leverera artiklar, som avviker från vad som har avtalats. Företaget har rätt att när som helst anlita tredjepartsaktörer för att utföra arbetet.

8.2 Om det blir klart under genomförandet av avtalet att det är nödvändigt att ändra eller lägga till något i avtalet för att se till att det genomförs på rätt sätt kommer parterna att ändra det i tid och i nära samråd. Kunden godkänner möjligheten att avtalet skulle kunna komma att ändras, bland annat möjligheten att pris och tid för verkställande ändras.

Artikel 9. Tolerans

9.1 När det gäller leverans av förpackningsmaterial ska företaget anses ha fullgjort sina skyldigheter om specifikationerna för levererat material kvarstår inom toleranserna uppräknade i bilaga 1. I händelse av överträdelse av de uppräknade toleranserna ska mindre avvikelser i färg, tjocklek, kvalitet, mått och andra liknande uppgifter endast betraktas som standardvärden om kunden kan visa att avvikelsen förringar de sålda artiklarnas funktionalitet.

9.2 I händelse av skriftlig överenskommelse av striktare specifikationer ska mindre avvikelser i färg, tjocklek, kvalitet, mått och andra liknande uppgifter endast betraktas som standardvärden om kunden kan visa att avvikelsen förringar de sålda artiklarnas funktionalitet.

9.3 Om företaget, på begäran av kunden, sätter europeiska streckkoder med artikelnummer (EAN-koder) eller liknande koder på förpackningen, ska företaget, vid utförandet, följa instruktionerna från kunden så nära som möjligt. Samtidigt kommer företaget att ta hänsyn till EAN Nederlands föreskrifter. Företaget garanterar inte att EAN-koden eller liknande kodning kan läsas av den utrustning som används av kunden eller av dess kunder. Sådana avvikelser betraktas aldrig som standard av företaget.

9.4 Om företaget, på begäran av kunden, placerar tryck på ett sålt objekt ska företaget använda de PMS-koder (Pantone Matching System) som kunden har begärt. Färgavvikelser kan inträffa beroende på det använda materialet. Sådana avvikelser betraktas inte som standard av företaget.

Artikel 10. Uppsägning av avtalet

10.1 De belopp som kunden är skyldig företaget ska betalas omedelbart i följande fall:

 • Om kunden inte uppfyller de skyldigheter som följer av avtalet, endast uppfyller dem delvis, eller inte uppfyller dem i god tid.
 • Efter det att omständigheter har kommit till företagets kännedom, som ger företaget god anledning att befara att kunden inte kommer att uppfylla sina skyldigheter.
 • Om företaget har bett kunden att ge en säkerhet i enlighet med artikel 15.7 i dessa villkor och denna säkerhet är inte görs tillgänglig eller är otillräcklig.
 • Om kunden träder i likvidation, drabbas av konkurs eller har beviljats ett moratorium för betalningar.

I de fall som anges har företaget rätt att avbryta (ytterligare) verkställande av sina skyldigheter enligt avtalet, eller alternativt att avsluta avtalet, utan att det påverkar företagets skadeståndsrätt.

10.2 Om företaget upphäver eller upplöser avtalet ska det inte på något sätt vara skyldigt att ersätta skador eller kostnader som uppstår som en konsekvens av detta.

10.3 Företaget har rätt att upplösa avtalet om omständigheter gällande människor och/eller material som företaget använder eller är skyldigt att använda vid verkställandet av avtalet, är av sådan natur att verkställandet av avtalet blir omöjligt eller så betungande och/eller oproportionerligt dyrt att uppfyllandet av avtalet inte längre rimligen kan krävas.

Artikel 11. Egendomsförbehåll

11.1 De produkter som levereras av företaget fortsätter att tillhöra företaget tills dess att kunden har uppfyllt alla förpliktelser till följd av alla avtal som har slutits med företaget:

 • Den motprestation gällande för varor som har levererats eller som kommer att levereras;
 • Den motprestation gällande tjänster som har utförts eller ska utföras av företaget;
 • Företagskrav på kunden, om så behövs, är en konsekvens av kundens underlåtelse att möta en eller flera förpliktelser som följer av avtalet med företaget.

11.2 Varor som har levererats av företaget, som på grund av punkt 1 omfattas av Egendomsförbehållet, får endast säljas inom ramen för normal affärsverksamhet. Bortsett från detta har kunden inte rätt att pantsätta varorna eller överföra någon annan rätt på dem, medan varorna tillhör företaget.

11.3 Om kunden inte uppfyller sina förpliktelser eller om det finns skäl att befara denna eventualitet, har företaget rätt att ta bort eller avlägsna levererade varor från kunden eller den tredjepartsaktör som innehar varorna för kunden, i enlighet med punkt 1 i Egendomsförbehållet. Kunden är skyldig att samarbeta helt och att betala ett vite på 10 % per dag för skuldsumman.

11.4 Företaget har rätt att avlägsna kvantiteter av levererade varor från kunden tills den ömsesidigt överenskomna avkastningen från försäljningen har uppnåtts, alternativt tills öppen marknadsförsäljning av de bortplockade varorna uppnår summan för hela företagets fordran, inklusive kostnader (juridisk verksamhet) samt ränta och skadestånd, om tillämpligt.

11.5 Kunden är skyldig:

 • Att noggrant förvara de levererade varorna som är föremål för egendomsförbehållet och att hantera dem som en igenkännlig företagsegendom;
 • Att försäkra och fortsätta hålla de levererade varorna som är föremål för egendomsförbehållet försäkrade mot brand, explosion och vattenskador samt mot stöld, och att uppvisa policyn för denna försäkring vid första begäran från företaget;
 • Att tilldela företaget alla fodringar som kunden har hos försäkringsbolagen när det gäller varor som är föremål för Egendomsförbehållet, samt att samarbeta för att säkerställa att företaget erhåller eventuella försäkringsersättningar;
 • Att tilldela de fodringar som åligger kunden från sina kunder genom vidare försäljning av varor levererade av företaget som är föremål för Egendomsförbehållet till företaget;
 • Att vid konfiskering, moratorium för betalningar eller konkurs omedelbart ange (ägande) rättigheter i företaget till utmätningsmannen, mottagaren eller förmyndaren;
 • Att på alla sätt samarbeta med de rimliga mått som företaget vidtar för att skydda dess egendomsförbehåll som gäller för varorna och som inte på ett orimligt sätt stör kundens normala verksamhet;
 • Att så länge företaget är ägare av de levererade varorna, skriftligen informera företaget, direkt och utan dröjsmål, om någon del av produkterna förlorats, har skadats eller beslagtagits, eller alternativt om något anspråk på annat sätt görs på dem. Dessutom ska kunden meddela företaget på dess första begäran var de levererade varorna finns.

11.6 Kunden förpliktar sig vidare att skriftligen föreskriva Egendomsförbehållet enligt denna artikel till sina kunder/tredjepartsaktörer före slutförandet, eller senast vid slutförandet, av transaktionen med kunder/tredjepartsaktörer.

11.7 I det fall då företaget önskar utöva de rättigheter som avses i denna artikel, beviljar kunden i förväg företaget och de tredjepartsaktörer som har utsetts av företaget ovillkorlig och oåterkallelig tillåtelse att gå in på alla områden där företagets egendom finns och att återta dessa varor.

Artikel 12. Defekter, tidsram för reklamationer

12.1 Kunden bör vid leverans, eller så snart som möjligt därefter, inspektera de köpta objekten. Därvid ska kunden kontrollera att det som har levererats motsvarar avtalet, nämligen:

 • Om rätt varor har levererats;
 • Om antalet levererade varor stämmer överens med det överenskomna antalet;
 • Om de levererade varorna uppfyller de avtalade kvalitetskraven.

12.2 Om synliga defekter eller underskott upptäcks, måste kunden anmäla det inom 24 timmar efter mottagandet. En muntlig anmälan måste bekräftas skriftligen av kunden inom tre dagar efter det att kunden har tagit emot varorna. Dessutom bör kunden, eller alternativt den person som tar emot varorna för eller på uppdrag av kunden, vid mottagandet av varorna, på de transportdokument som åtföljer varorna ge en skriftlig beskrivning av defekten eller underskottet som en bekräftelse på att reklamationen existerade vid tidpunkten för leveransen av varorna. Kunden ska noggrant förvara varorna på ett sådant sätt att förlust av kvalitet eller kvantitet förhindras.

12.3 Företaget ska skriftligen meddelas om icke-synliga defekter av kunden inom 7 dagar efter upptäckten, dock senast inom 14 dagar efter leverans. Varje rätt till ersättning för skada i samband med icke-synliga defekter löper ut efter 14 dagar, en period som inleds på leveransdagen.

12.4 Om det visar sig att en vara är defekt och att en reklamation har lämnats in om ärendet i tid, har företaget frihet att antingen ersätta eller se till att den repareras eller alternativt att betala kunden en ersättning för varan. Om företaget ersätter varan är kunden skyldig att returnera den ersatta varan till företaget och bevilja företaget äganderätten, om inte annat anges av företaget.

Artikel 13. Prisökningar

13.1 Om företaget kommer överens om ett visst pris med kunden, efter ikraftträdandet av avtalet och före avtalad leveranstid, har företaget ändå rätt att förmedla löneökningar eller andra faktorer som påverkar priset.

13.2 Prisökningar till följd av tillägg eller ändringar i beställningen betalas av kunden. Om prisökningen inte är ett resultat av tillägg eller ändringar i beställningen enligt kundens instruktioner och uppgår till mer än 15 %, har kunden rätt att upplösa avtalet inom 30 dagar efter meddelandet om prishöjningen.

Artikel 14. Förpackning

14.1 Kunden är skyldig att lämna tillbaka lånade förpackningar inom 14 dagar och i oskadat skick. Om kunden inte uppfyller sina skyldigheter gällande förpackningar, kommer kunden att bli ansvarig för kostnaderna för dessa förpackningar. Sådana kostnader är bland annat kostnader till följd av sen återlämning och kostnader för byte, reparation eller rengöring.

14.2 Om kunden, efter en begäran, inte lämnar tillbaka lånade förpackningar inom den tid som anges har företaget rätt att ersätta dessa och att ta ut ett vite för dessa kostnader.

Artikel 15. Betalning

15.1 Betalning måste göras inom 14 dagar från fakturadatum. Betalningarna görs till banken eller till ett av företagets “Postbank”-konton, eller i kontanter i euro på någon av företagets kontor.

15.2 Krav på ersättning upphäver inte kundens betalningsförpliktelser.

15.3 Efter utgången av avtalad betalningsperiod är kunden i dröjsmål och utan att det påverkar det belopp som ska betalas, ådrar sig kunden en ränta på 1,5 % per (del av en) månad, om inte lagstadgad ränta är högre, i vilket fall lagstadgad ränta ska erläggas. Räntan på det belopp som ska betalas ska beräknas från den tidpunkt när dröjsmålsräntan börjar gälla tills det att hela skuldbeloppet har betalats.

15.4 Betalningar gjorda av kunderna tillämpas alltid först mot avbetalning av all ränta och andra kostnader och sedan mot andra fakturor som varit obetalda under längst tid, även om kunden anger att betalningen avser en senare faktura.

15.5 För beställningar som kräver lång förberedelsetid kan företaget kräva delbetalningar, där beloppen och perioderna måste avtalas i förväg.

15.6 Kunden har inte rätt att fastställa summorna som företaget tar ut av kunden i enlighet med det avtal som finns mellan företaget och kunden.

15.7 Kunden måste vid första begäran av företaget ge säkerhet för vad kunden är skyldig eller kommer att bli skyldig företaget.

Artikel 16. Kreditgräns

Om fakturan som skickas till kunden anger en extra kreditavgift har företaget rätt att tillämpa en kreditavgift på 2 %, om inte fakturan anger en annan procentsats. Kreditavgiften kommer inte att tillämpas om kunden betalar fakturan inom 5 dagar från fakturadatum.

Artikel 17. Återställningskostnader

17.1 Om kunden är i dröjsmål med att uppfylla en eller flera av sina förpliktelser kommer kunden att bli skyldig att betala alla rimliga utomrättsliga kostnader som företaget ådrar sig för att avsluta avtalet. Företaget har godkännande att dra dessa kostnader utan att utfärda ett krav till kunden. I dessa fall krävs kunden:

 • för det första €6 500 — 15 %
 • för övriga summor upp till €13 000 — 10 %
 • för övriga summor upp till €32 500 — 8 %
 • för övriga summor upp till €130 000 — 5 %
 • för övriga summor, 3 %

Om företaget visar att det har ådragit sig högre kostnader, som var skäligen nödvändiga, måste dessa också ersättas. Med denna förordning avser företaget att uttryckligen avvika från bestämmelserna i WIK (Wet Incassokosten [Collection Charges Act])

17.2 Dessutom är kunden i samtliga fall skyldig företaget alla juridiska kostnader som företaget har ådragit sig. Detta gäller endast om företaget och kunden har gått till domstol för ett avtal där dessa allmänna villkor gäller och en rättslig dom uttalas där kunden helt eller huvudsakligen har bevisats ha fel.

Artikel 18. Ansvarsfriskrivning

18.1 Företaget ansvarar inte för skador som drabbats kunden, inklusive men inte begränsat till materiella skador, förlust av tid och utebliven vinst som en konsekvens av misslyckad, ej punktlig eller sämre efterlevnad av företaget gällande det avtal som finns mellan företaget och kunden, om inte kunden bevisar att skadan är ett omedelbart resultat av avsiktlig handling eller grov vårdslöshet av företaget.

18.2 Om företaget hålls ansvarigt ska summan för skadeståndet som ska betalas ut i alla fall begränsas till det maximala inköpspriset för den levererade varan, för den som fodringen för skadan gäller, med ett maximalt belopp på €100 000 euro. Företagets ansvar kommer inte under några omständigheter att överstiga beloppet för betalning från dess försäkringsgivare, i förekommande fall.

18.3 Om företaget erhåller en fordran från tredjepart om ersättning för skador orsakade av eller i förhållande till de produkter som levereras av företaget till kunden, ska kunden ersätta företaget vid första begäran.

Artikel 19. Force majeure

19.1 Force majeure ska alltid tolkas som utomstående orsaker, oavsett om de är förutsägbara eller oförutsägbara, som står utanför företagets kontroll och som förhindrar uppfyllandet av åtagandet. Detta inkluderar:

 • Strejker i andra företag än LC Packaging International bv;
 • Vilda eller politiska strejker som påverkar företagets verksamhet;
 • Allmän brist på nödvändiga råvaror och andra frågor eller tjänster som krävs för att uppfylla den överenskomna skyldigheten;
 • Oförutsedd stagnation som upplevs av leverantörer eller annan tredje part som företaget är beroende av, och allmänna transportproblem.

19.2 Företaget har också rätt att åberopa force majeure om den omständighet som hindrar (ytterligare) uppfyllelse börjar efter det att företaget borde ha uppfyllt sitt åtagande.

19.3 Under force majeure avbryts leverans och andra företagsåtaganden. Om tiden för att uppfylla företagets förpliktelser varar längre än åtta veckor på grund av force majeure, kan båda parter upplösa avtalet utan skyldighet att betala eventuella skadestånd.

19.4 Om företaget, vid tiden för påbörjandet av force majeure, redan delvis har uppfyllt sina skyldigheter, eller endast delvis kan uppfylla sina skyldigheter, har det rätt att separat fakturera den del som redan har levererats eller, i förekommande fall, kan levereras, och kunden är skyldig att betala denna faktura som om den avsåg ett separat avtal. Detta gäller inte om den del som redan har tillhandahållits eller, i förekommande fall, kan levereras inte har något oberoende värde.

Artikel 20. Upphörande

20.1 Trots bestämmelserna i artikel 12.3 upphör alla krav på företaget efter en ettårsperiod.

20.2 Den tidigare nämnda upphörandeperioden börjar dagen efter den dag då fordran ska betalas, eller dagen efter den dag då kunden fick kännedom om skadan.

Artikel 21. Tillämplig lagstiftning

21.1 Nederländsk lag är exklusivt tillämplig för alla företagets offerter och varje avtal mellan företaget och kunden.

21.2 Tillämpligheten av föredraget från 1980, Vienna Purchasing Treaty (Förenta nationernas konvention angående avtal om internationella köp av varor), undantages uttryckligen.

Artikel 22. Tvister

Alla tvister mellan bolaget och kunden kommer att föreläggas behörig domare i Amsterdam med uteslutande av alla andra (skilje-) domstolar. Företaget har dock rätt att i enlighet med lagen eller tillämplig internationell lag kalla kunden inför den behöriga domaren.

Dessa villkor har inlämnats till handelskammaren i Rotterdam.

Artikel 23. Elektronisk kommunikation

23.1 Under utförandet av beställningen kan kunden och företaget kommunicera med varandra genom elektroniska kommunikationsapplikationer och / eller använda elektronisk lagring (t.ex. molnapplikationer). Om inte annat avtalas skriftligen, kan parterna anta att sändning av korrekt adresserade fax, e-postmeddelanden (inklusive e-postmeddelanden som skickats via internet) och röstmeddelanden, oavsett om de innehåller konfidentiell information eller dokument som rör uppdraget, accepteras ömsesidigt. Detsamma gäller för andra kommunikationsmedel som används eller accepteras av den andra parten.

23.2 Företaget är inte ansvarigt gentemot kunden för skador som uppstår till följd av användning av elektroniska kommunikationsmedel, nätverk, applikationer, elektronisk lagring eller andra system inklusive - men inte begränsat till - skador på grund av leverans eller förseningar relaterade till leverans av elektronisk kommunikation, utelämnanden, snedvridningar, avlyssning eller manipulation med elektronisk kommunikation eller programvara / utrustning från tredje part som används för att skicka, ta emot eller behandla elektronisk kommunikation, överföring av virus eller misslyckande i telekommunikationsnätet eller annan elektronisk kommunikation krävda resurser, utom i den utsträckning som skadan är ett resultat av avsikt eller grov vårdslöshet. Det föregående gäller också användningen av företaget i sina kontakter med tredje parter.

23.3 Utöver föregående stycke accepterar företaget inget ansvar för skador orsakade av eller i samband med elektronisk överföring av dokument.

23.4 Både kunden och företaget måste göra allt som kan rimligen förväntas av var och en av dem eller utelämna för att förhindra förekomsten av de nämnda riskerna.

23.5 Datautdragen från avsändarens datorsystem ger övertygande bevis för (innehållet i) den elektroniska kommunikationen som skickats av avsändaren tills motbevis har levererats av mottagaren.

Artikel 24. Skydd av personuppgifter (GDPR)

24.1 Kunden samtycker till att företaget kan behandla konfidentiell information och personuppgifter om köparen och / eller personer (tidigare) som arbetar(t) hos, eller för, eller är anslutna till kunden, och / eller dess kunder eller tredje parter inom ramen för (i) ett uppdrag från kunden till företaget, (ii) efterlevnad av en juridisk skyldighet, (iii) optimering av tjänsten och (iv) interna affärsändamål. Bearbetning i detta sammanhang inkluderar också delning av denna information med andra LC Packaging-affärsenheter och med parter som är involverade i utförandet av uppdraget.

24.2 Kunden garanterar att de personuppgifter som han / hon tillhandahåller från företaget kan behandlas av företaget och ersätter företaget för alla skador som lidits i samband med krav från tredje part när det gäller bristande efterlevnad av tillämplig nationell och utländsk lag - och föreskrifter om skydd av personuppgifter.

24.3 Företaget kommer att vidta lämpliga åtgärder för att skydda personuppgifterna från kunden.

24.4 Företagets behandling av personuppgifter sker i enlighet med tillämpliga (inter) nationella kunskaper (professionella) förskrifter inom skyddet av personuppgifter.

Bilaga 1

Om inte skriftligen avtalat, är följande avvikelser tillåtna:

Wellpapp

Mått

 • Längd + /- 5 mm
 • Bredd + /- 5 mm
 • Höjd + /- 5 mm

Vikt

 • +/- 8 % av vikten av de ursprungliga komponenterna, i gram

Leveransenhet per format

 • Upp till 1 000 stycken +/- 20%
 • 1 000 – 5 000 stycken +/- 15%
 • Över 5 000 stycken +/- 10%

Om kvantitetskraven är strängare ökar priset med 10 %.

Agriprodukter upp till och inklusive 50 kg

Mått

 • Längd +/- 5%
 • Bredd +/- 5%
 • Höjd +/- 5%

Vikt

 • +/- 10%

Leveransenhet per format

 • +/- 10%

Om kvantitetskraven är strängare ökar priset med 10 %. .

Storsäckar

Mått

 • Längd +/- 3%
 • Bredd +/- 3%
 • Höjd +/- 5%

Vikt

 • +/- 5%

Leveransenhet per format

 • +/- 5%

Om kvantitetskraven är strängare ökar priset med 10 %.

Dessa villkor har lämnats in till Handelskammaren Rotterdam.