Általános Szerződés

I. Értelmező rendelkezések

Ajánlat: a Szállító által a Megrendelőnek címzett, cégszerű formanyomtatványon, a vállalat belső levelező rendszeréről vagy postai úton megküldött, a Termékek Árát, Műszaki specifikációját és egyéb, a Szállító által fontosnak tartott feltételeket tartalmazó, írásbeli dokumentum;

ÁSZF: a jelen általános szerződéses feltételeket jelenti;

Ár: a termékek ÁFA nélkül számított ellenértéke Bizalmas Információ: Bármely fél gazdasági tevékenységéhez kapcsolódó minden olyan tény, információ, megoldás vagy adat, amelynek nyilvánosságra hozatala, illetve egyébként a felek szerződése tekintetében harmadik személyeknek minősülők által történő megszerzése vagy felhasználása, valamint harmadik személyek részére történő hozzáférhetővé tétele a jogosult jogszerű pénzügyi, gazdasági vagy piaci érdekeit sértené vagy veszélyeztetné.

Gazdálkodó szervezet: az állami vállalat, az egyéb állami gazdálkodó szerv, a szövetkezet, a lakásszövetkezet, az európai szövetkezet, a gazdasági társaság, az európai részvénytársaság, az egyesülés, az európai gazdasági egyesülés, az európai területi együttműködési csoportosulás, az egyes jogi személyek vállalata, a leányvállalat, a vízgazdálkodási társulat, az erdőbirtokossági társulat, a végrehajtói iroda, az egyéni cég, továbbá az egyéni vállalkozó.

Határidő: szállítási határidő alatt munkanapok, minden egyéb esetben naptári napok értendők, kivéve, ha az ÁSZF vagy a felek külön írásbeli megállapodása ettől eltér;

Írásban megtettnek minősül minden olyan jognyilatkozat, melyet postai levél, telefax vagy email tartalmaz.

Megrendelés: a jelen Általános Szerződéses Feltételek II. pontjában írtak szerinti megrendelés, melyet a Megrendelő küld a Szállítónak a Termékek szállítása érdekében, és amelyekre a jelen feltételeket kell alkalmazni;

Megrendelő: az a Gazdálkodó szervezet vagy magánszemély, amely a jelen Általános Szerződéses Feltételek szerint a Szállítótól árukat rendel meg;

Műszaki specifikáció: minden olyan műszaki leírás, rajz, terv vagy egyéb műszaki dokumentum, melyre a Megrendelés hivatkozik és/vagy más olyan műszaki dokumentum, amelyben a felek megegyeznek a megrendelt Termékekre vonatkozóan;

Szállító: a TexPack International Kereskedelmi Kft;

Teljesítési segéd: minden olyan – a Szállítótól független - természetes vagy jogi személy, jogi személyiség nélküli társaság, akit/amelyet a Szállító a szerződés teljesítése érdekében igénybe vesz;

Termékek: mindazon áruk, melyeket a Szállító a Megrendelő részére, a közöttük létrejött szerződés alapján köteles leszállítani;

II. Megrendelés

 1. A Termékértékesítési vagy Szállítási szerződés a Megrendelő által, a Szállító írásos ajánlatára válaszul, az ajánlati határidőn belül megküldött Megrendeléssel jön létre. Ha az Ajánlat más határidőt nem tartalmaz, az ajánlati kötöttség időtartama 5 munkanap.
  Az ajánlatot 5 munkanapon belül kell a Megrendelőnek írásban vagy szóban elfogadnia. Amennyiben a Megrendelés ezen időtartam leltelte után érkezik meg a Szállítóhoz, úgy a Szállító nem köteles a megrendelést teljesíteni. Megrendelés hiányában Szerződés nem jön létre.
 2. A Megrendelésnek egyértelműen tartalmaznia kell, hogy a megrendelést és az ÁSZF-et a Megrendelő változtatás nélkül elfogadja. Amennyiben a Megrendelés a Szállító ajánlatához képest véleményeltérést tartalmaz, a szerződés csak a Szállító kifejezett, írásbeli elfogadó nyilatkozata esetén jön létre.
 3. A Megrendelő általános szerződéses feltételei a Szállítóra nem terjednek ki, kivéve, ha a Megrendelő a Szállítónak azt előzetesen írásban megküldte, illetve Szállító azokat kifejezetten, írásban elfogadja.

III. Szállítási határidő

 1. A szállítások abban az időpontban minősülnek teljesítettnek, amikor azokat a Megrendelésben meghatározott teljesítési helyen a Szállító a Megrendelő részére szerződésszerűen átadta és azt a Megrendelő átvette. Amennyiben a Megrendelés nem tartalmaz teljesítési helyet, a teljesítés helye a Megrendelő székhelye.
 2. A Szállító jogosult a Terméket a teljesítési határidő lejártát megelőzően bármikor leszállítani.

IV. Kárveszély átszállása

 1. A Szállító telephelyén történő kiszolgálás esetén a kárveszély a Megrendelő vagy képviselője részére történő átadáskor száll át a Megrendelőre. Egyéb esetben a kárveszély a Szerződésben rögzített teljesítési helyen száll át a Megrendelőre.
 2. A Szállító által történő fuvarozás esetén - eltérő megállapodás hiányában - a szállítási, csomagolási és biztosítási költségeket a teljesítés helyig a Szállító viseli.

A Megrendelő által meghatározott teljesítési helyre történő szállítás esetén a Szállító jogosult a fuvarozás módját meghatározni.

V. Áruátvétel

 1. Minden szállítmányhoz csatolni kell a szállítmány tartalmát feltüntető szállítólevelet vagy csomagjegyzéket.
 2. A Megrendelő az árut vagy szolgáltatást a teljesítés helyén mennyiségileg és minőségileg átveszi.
  A mennyiségi átvétel a szállítmány érkezésekor történik. Mennyiségi hiány esetén ennek tényét a Megrendelő köteles feltüntetni a fuvarlevélen vagy a szállítólevélen. Amennyiben a fuvarlevél/szállítólevél nem tartalmaz mennyiségi hiányt, a szerződést mennyiségi szempontból teljesítettnek kell tekinteni és a Szállító ezt követően nem fogad el mennyiségi hiányra történő hivatkozást
 3. A szállítmány átvételétől számított 3 napon belül a Megrendelő köteles a minőségi átvételt elvégezni. Minőségi kifogás esetén Megrendelő köteles azt azonnal, írásban közölni a Szállítóval. A Megrendelő köteles a Szállítónak biztosítani, hogy a felmerült minőségi kifogást a helyszínen ellenőrizni tudja. Amennyiben a minőségi hiba egyszerű vizsgálattal nem felfedezhető, a Megrendelő az esetlegesen felmerülő minőségi kifogását legfeljebb a teljesítést követő 30. napig közölheti a Szállítóval. Ezen határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.
  Hibás teljesítéssel okozott kárért a Szállító legfeljebb a Termékek Árának erejéig tartozik felelősséggel. Közvetett károkért a Szállító nem tartozik felelősséggel.
  Minőségi kifogás bejelentésének a fizetési határidőre nézve nincs halasztó hatálya.
 4. Amennyiben a Termékek fuvarozása a Szállító fuvarszervezésében történik, a Megrendelő köteles a pontos szállítási címet megadni. Ennek elmulasztása esetén köteles a Szállító felmerült kárait megtéríteni, a többletköltségeket viselni. Amennyiben az áru átvételére csak korlátozott időben kerülhet sor, az erre a Megrendelő előzetesen és írásban köteles a Szállítót tájékoztatni.
  A Szállító legalább egy munkanappal előbb köteles a Megrendelőt írásban tájékoztatni, ha ettől eltérő időpontban várható a Termékek szállítása. Ebben az esetben a Megrendelő köteles gondoskodni a Termékek átvételi feltételeinek biztosításáról.
 5. Amennyiben a teljesítés helye a Szállító székhelye és a Szállító értesítése ellenére a Megrendelő az átvétellel késedelembe esik, a Szállító a Termékeket felelős őrzésébe veszi. Ennek alapján a Szállító jogosult a Termékek számláját kibocsátani, továbbá a felelős őrzés költségeit , különösen az árukezelés, a raktározás, biztosítás költségeit a Megrendelővel szemben érvényesíteni. Harminc napot meghaladó átvételi késedelem esetén a Szállító jogosult a szerződéstől elállni és felmerült kárait a Megrendelővel szemben érvényesíteni.
 6. Göngyöleg (pl. raklapok) ellenértékét köteles a Megrendelő a Szállító részére 8 napos határidővel megfizetni, kivéve ha azokat a Megrendelő hibátlan állapotban, saját költségén a teljesítést követő 8 napon belül visszaszállítja a Szállító székhelyére.

VI. Számlázás

A számlákon minden esetben fel kell tüntetni a megrendelési számot és a tételek azonosítását lehetővé tevő megrendelési adatokat. A számla tartalmának és példányszámának meg kell felelnie a mindenkor érvényes számviteli törvényeknek.

VII. Fizetés

 1. Eltérő megállapodás hiányában a számla bruttó végösszegének fizetési határideje a számla kézhezvételétől számított 8 naptári nap.
 2. Késedelmes fizetés esetén Megrendelő a Ptk. 301/A §-a szerint köteles késedelmi kamatot fizetni azzal, hogy a késedelmi kamat mértéke a jegybanki alapkamat kétszeres összege.
 3. Amennyiben a felek halasztott fizetésben állapodnak meg, és a Megrendelő két szállítás esetében fizetési késdelembe esik, az ezt követően esedékes szállításokat a Szállító jogosult előrefizetéshez, a teljesítéssel egyidejű készpénzben történő kifizetéshez kötni.

VIII. Műszaki specifikáció

 1. A Szállító a Termékeket a Műszaki specifikáció szerint köteles leszállítani.
 2. Amennyiben a Műszaki specifikációt részben vagy egészben a Megrendelő adja át a Szállítónak, és az nem tartalmazza egyértelműen a lehetséges gyártási, eltérési toleranciákat, az igényelt alapanyagot, a Szállító jogosult a Termékeket legjobb szakmai tudása szerint az általa megfelelőnek tartott toleranciával illetve alapanyagból legyártani.
  Amennyiben a Műszaki specifikációt részben vagy egészben a Megrendelő adja át a Szállítónak, a Megrendelő köteles azt a szerződés létrejöttét, azaz a Megrendelést megelőzően átadni a Szállítónak. A Szállító ennek alapján módosíthatja az Ajánlatát.
 3. Amennyiben a Megrendelő a Műszaki specifikációt módosítja (beleértve a nyomatot is), a Szállító jogosult a módosítás miatt felmerülő esetleges többletköltségei miatt az árat módosítani, illetve szükség esetén a teljesítési határidőt meghosszabbítani. A Szállító a módosítást csak abban az esetben köteles a Termékeken elvégezni, ha a Megrendelő a módosított árat és/vagy teljesítési határidőt írásban elfogadja.
 4. Amennyiben a Műszaki specifikációt részben vagy egészben a Megrendelő adja át a Szállítónak, az abban foglaltakért a Megrendelő tartozik jog- és kellékszavatossággal. A Megrendelő felelősséggel tartozik azért, hogy a Műszaki specifikációban foglaltak nem sértik harmadik személyek jogait, különös tekintettel szerzői és egyéb, szellemi alkotásokhoz kapcsolódó jogokra.
 5. Továbbértékesítés esetén a Megrendelő a Termékek használati és értékesítési utasításait köteles a Termékek csomagolásán feltüntetni.

IX. Titoktartás

 1. A felek kötelesek bármely fél javára a másik fél által átadott minden Bizalmas Információt bizalmasan kezelni.
 2. A Felek a Bizalmas Információk bizalmas kezelése mellett gondoskodnak arról, hogy azokat a velük bármely módon kapcsolatban álló azon személyek, akik a jelen megállapodás alapján jogszerűen kerülnek Bizalmas Információk birtokába – így különösen: megbízottaik, alkalmazottaik és tisztségviselőik (beleértve az igazgatóság és a felügyelő bizottság tagjait) – bizalmasan kezeljék, és azokat harmadik félnek ne adják át, hozzáférhetővé ne tegyék, illetve azokat ne hozzák nyilvánosságra.
 3. A felek a birtokukba jutott információkat kizárólag szerződésükben foglaltakkal összhangban használják fel.
 4. A Feleket a bizalmas kezelésre vonatkozó rendelkezések a jelen szerződés megszűnését követően is kötelezik.

X. Szerződés átruházása harmadik személy részére

A Szállító nem jogosult a Megrendelő írásos beleegyezése nélkül a szerződést harmadik személyre átruházni. Amennyiben ezen kikötésnek nem tesz eleget, a Megrendelő jogosult a szerződéstől részben vagy egészben elállni, és kártérítést követelni.

XI. Engedményezés

A Megrendelővel szemben fennálló, a szerződésből eredő követelését a Szállító jogosult harmadik személyre, a Megrendelő hozzájárulása nélkül engedményezni.

XII. Vis maior

 1. Vis maiornak minősül minden olyan külső, elháríthatatlan esemény, amire a Szállítónak nincs ráhatása. Ilyen esemény lehet – a teljesség igénye nélkül -pl. tűzeset, sztrájk, természeti katasztrófa, veszélyhelyzet, háború, forradalom, lázadás, természeti katasztrófa stb.).
 2. A felek mentesülnek szerződéses kötelezettségeik teljesítése alól mindaddig, amíg azok teljesítését vis maior akadályozza.
 3. A felek ellentétes megállapodásának hiányában a szerződéses határidők a vis maior időtartamával azonos mértékben meghosszabbodnak.
 4. Amennyiben a vis maior 90 napot meghaladóan fennáll, bármely szerződő fél jogosult a szerződést 10 napos felmondási idővel felmondani.

XIII. Részleges érvénytelenség

A szerződés egyes kikötéseinek érvénytelensége, illetve érvénytelenné válása nem érinti a szerződés egyéb részeinek érvényességét. A szerződő felek megállapodnak, hogy az érvénytelen kikötést olyannal pótolják, amely leginkább megfelel a szerződés céljának.

XIV. Bíróság,irányadójog

 1. Ha a szerződés másként nem rendelkezik, akkor a szerződésből eredő, illetőleg annak részét képező jelen általános beszerzési feltételekből eredő bármilyen jogvita esetén a Szállító székhelye szerinti bíróság kizárólagosan illetékes.
 2. Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései, illetve a magyar jog egyéb jogszabályai alkalmazandók.