Algemene Voorwaarden

LC Packaging International bv in Waddinxveen, Nederland

Download Algemene Voorwaarden LC Packaging Belgium NV

Artikel 1. Definities

1.1 Onder ‘de onderneming’ wordt in deze voorwaarden verstaan, LC Packaging Nederland bv.

1.2 Onder ‘afnemer’ wordt in deze voorwaarden verstaan: degene met wie LC Packaging Nederland bv een overeenkomst sluit of heeft gesloten.

Artikel 2. Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op cq. maken deel uit van iedere aanbieding, offerte en iedere overeenkomst tussen de onderneming en de afnemer en alle daaruit voortvloeiende verbintenissen.

Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op overeenkomsten met de onderneming, voor de uitvoering waarvan door de onderneming derden dienen te worden betrokken. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de afnemer wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3. Offertes

De door de onderneming uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend. De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven. De onderneming is niet gebonden aan een aanvaarding die (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het aanbod in de offerte.

Artikel 4. Levering

4.1 De leveranties geschieden Af Fabriek (Ex Works), tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen. De handelsconditie Af Fabriek (Ex Works), dan wel een ander overeengekomen handelsbeding (Incoterm) heeft de betekenis als vastgelegd in de laatste versie van de Incoterms, uitgegeven door de internationale Kamer van Koophandel.

4.2 De afnemer is verplicht alle gekochte zaken in ontvangst te nemen op het overeengekomen, of bij gebreke daarvan, het door de onderneming aangegeven moment. Indien de afnemer de gekochte zaken niet volledig en/of niet tijdig in ontvangst neemt of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de (tijdige) aflevering, zullen de zaken worden opgeslagen voor rekening en risico van de afnemer.

4.3 Levering wordt geacht te hebben plaatsgevonden door de in ontvangst name van de goederen door de afnemer, of, bij verzending door tussenkomst van een vervoerder, door de overdracht van de goederen aan de vervoerder.

Artikel 5. Levertijd

5.1 Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige aflevering dient de afnemer de onderneming derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Een overschrijding van de leveringstermijn geeft de afnemer niet het recht om de bestelling te annuleren of de ontvangst van een zending of deel van een zending te weigeren, noch verplicht dit de onderneming tot enige vergoeding aan de afnemer.

5.2 De onderneming is gerechtigd een overeengekomen termijn aan te passen, indien en voor zover de afnemer in gebreke blijft gegevens te verstrekken welke de onderneming nodig heeft voor de uitvoering van de opdracht.

5.3 Bij overeengekomen betalingen in termijnen kan de levertijd geschorst worden met zoveel dagen als de betalingstermijn door de afnemer wordt overschreden.

Artikel 6. Deelleveringen

6.1 Het is de onderneming toegestaan verkochte zaken in gedeelten (deelpartijen) te leveren.

6.2 Indien de zaken in gedeelten worden geleverd is de onderneming bevoegd elk gedeelte (deelpartij) afzonderlijk te factureren.

Artikel 7. Kwaliteit

7.1 De verkochte zaken dienen de eigenschappen te bezitten die door partijen schriftelijk zijn overeengekomen. De onderneming staat, behoudens afwijkende bepalingen, in deze algemene voorwaarden of enig ander door partijen ondertekend schriftelijk stuk, niet in voor enig andere eigenschap van de verkochte zaken dan hetgeen schriftelijk is overeengekomen.

7.2 Indien de verkochte zaken bestemd zijn voor enig bijzonder gebruik dat bijzondere risico’s of kwaliteitseisen met zich meebrengt, dient de afnemer dit van tevoren uitdrukkelijk kenbaar te maken aan de onderneming en dient dit bijzonder gebruik schriftelijk in de overeenkomst te worden vastgelegd, bij gebreke waarvan normaal gebruik verondersteld wordt.

Artikel 8. Wijziging in de te leveren zaken

8.1 De onderneming is bevoegd zaken te leveren die afwijken van hetgeen is overeengekomen indien het betreft wijzigingen in de te leveren zaken, de verpakking of de bijbehorende documentatie die vereist zijn om te voldoen aan de toepasselijke wettelijke voorschriften. De onderneming is te allen tijde bevoegd bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

8.2 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. De afnemer aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.

Artikel 9. Tolerantie

9.1 Bij leveranties van verpakkingsmaterialen wordt de onderneming geacht behoorlijk te hebben gepresteerd, indien de specificaties van het geleverde binnen de in bijlage 1 vermelde toleranties blijven. Bij overschrijding van de vermelde toleranties gelden geringe afwijkingen in kleur, dikte, kwaliteit, afmetingen en andere dergelijke gegevens slechts als tekortkoming, indien de afnemer aantoont dat de afwijking de functionaliteit van de verkochte zaken aantast.

9.2 Ook indien schriftelijk striktere specificaties zijn overeengekomen gelden geringe afwijkingen in kleur, dikte, kwaliteit, afmetingen en andere dergelijke gegevens slechts als tekortkoming, indien de afnemer aantoont dat de afwijking de functionaliteit van de verkochte zaken aantast.

9.3 Indien de onderneming op verzoek van de afnemer EAN-codes of vergelijkbare codes op de verpakkingen aanbrengt, volgt de onderneming hierbij zoveel mogelijk de aanwijzingen van de afnemer. Tevens neemt de onderneming hierbij de voorschriften van EAN Nederland in acht. De onderneming staat niet in voor de leesbaarheid van de EAN-code of dergelijke coderingen door apparatuur die daarvoor door afnemer of diens afnemers wordt gebruikt. Afwijkingen terzake gelden nimmer als tekortkoming van de onderneming.

9.4 Indien de onderneming op verzoek van de afnemer bedrukking op verkochte zaken aanbrengt, gebruikt de onderneming de door de afnemer opgegeven PMS-code(s). Door het gebruikte materiaal kunnen kleurafwijkingen optreden. Afwijkingen terzake gelden niet als tekortkoming van de onderneming.

Artikel 10. Beëindiging van de overeenkomst

10.1 De vorderingen van de onderneming op de afnemer zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:

 • Indien de afnemer verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt.
 • Nadat omstandigheden ter kennis van de onderneming zijn gekomen, die haar goede grond geven te vrezen dat de afnemer niet aan zijn verplichtingen zal voldoen.
 • Indien de ondernemer de afnemer heeft gevraagd zekerheid te stellen overeenkomstig art. 15.7 van deze voorwaarden en deze zekerheid uitblijft, dan wel onvoldoende is.
 • Indien de afnemer in liquidatie, faillissement of surseance van betaling komt te verkeren.

In de genoemde gevallen is de onderneming bevoegd de (verdere) uitvoering van haar verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, onverminderd het recht van de onderneming om schadevergoeding te vorderen.

10.2 Indien de onderneming tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

10.3 Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan de onderneming zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich verplicht te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is de onderneming bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 11. Eigendomsvoorbehoud

11.1 De door de onderneming geleverde zaken blijven het eigendom van de onderneming totdat de afnemer alle navolgende verplichtingen uit alle met de onderneming gesloten overeenkomsten is nagekomen:

 • De tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde of te leveren zaken;
 • De tegenprestatie(s) met betrekking tot door de onderneming verrichte of te verrichten diensten;
 • Eventuele vorderingen van de onderneming op de afnemer wegens niet nakoming door de afnemer van een of meer verplichtingen voortvloeiend uit de met de onderneming gesloten overeenkomsten.

11.2 Door de onderneming afgeleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht.Overigens is de afnemer niet bevoegd de zaken te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen, zolang de zaken het eigendom van de onderneming zijn.

11.3 Indien de afnemer zijn verplichtingen niet nakomt of daartoe gegronde vrees bestaat, is de onderneming gerechtigd afgeleverde zaken waarop het in lid 1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust bij de afnemer of derden die de zaak voor de afnemer houden weg te halen of weg te doen halen. De afnemer is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffe van een boete van 10% van het door hem verschuldigde per dag.

11.4 De onderneming is gerechtigd zoveel afgeleverde zaken bij de afnemer terug te halen, totdat de met de onderhandse dan wel openbare verkoop van de teruggehaalde zaken gerealiseerde verkoopopbrengst de integrale vordering van de onderneming inclusief kosten en (wettelijke handels)rente en eventuele schadevergoeding is voldaan.

11.5 De stansvormen en drukstempels, door ons vervaardigd, blijven ons eigendom. Dit geldt ook indien de klant een deel van de kosten heeft betaald. De bijdrage in de kosten verzekert de klant dat deze materialen uitsluitend voor hem zullen gebruikt worden. Het bewaren van deze materialen kan enkel gewaarborgd worden tot één jaar na hun laatste gebruik

11.6 De afnemer verplicht zich:

 • De onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken zorgvuldig en als herkenbaar eigendom van de onderneming te bewaren;
 • De onder eigendomsvoorbehoud geleverde aken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, ontploffings- en waterschade en tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek van de onderneming ter inzage te geven;
 • Alle aanspraken van de afnemer op verzekeraars met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verpanden aan de onderneming en overigens alle medewerking te verlenen die nodig mocht zijn om te bewerkstelligen dat de onderneming de eventuele verzekeringspenningen zal ontvangen;
 • De vorderingen die hij verkrijgt jegens zijn afnemers bij het doorverkopen van onder eigendomsvoorbehoud door de onderneming geleverde zaken te verpanden aan de onderneming;
 • Bij beslag, surseance van betaling of faillissement onmiddellijk de beslagleggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator te wijzen op de (eigendoms)rechten van de onderneming;
 • Op alle manieren medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die de onderneming ter bescherming van haar eigendomsrecht met betrekking tot de zaken wil treffen en welke de afnemer niet onredelijk hinderen in de normale uitoefening van haar bedrijf;
 • Zolang de onderneming eigenaar van de geleverde zaken is, de onderneming onverwijld schriftelijk op de hoogte te stellen zodra enig onderdeel van de producten verloren is gegaan, dan wel beschadigd of in beslag wordt genomen dan wel daarop anderszins aanspraak wordt gemaakt. Voorts zal de afnemer de onderneming op diens eerste verzoek mededelen waar de geleverde zaken zich bevinden.

11.7 De afnemer verplicht zich voorts het in dit artikel bedoelde eigendomsvoorbehoud schriftelijk bij de afnemers/derden te bedingen voor dan wel uiterlijk bij de totstandkoming van de transactie met de afnemers/derden. 11.8 Voor het geval de onderneming zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de afnemer bij voorbaat onvoorwaardelijke en onherroepelijke toestemming aan de onderneming en door de onderneming aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van de onderneming zich bevinden en die zaken terug te nemen.

Artikel 12. Gebreken; klachttermijnen

12.1 De afnemer dient de gekochte zaken bij aflevering - of zo spoedig daarna als mogelijk - te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de afnemer na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:

 • of de juiste zaken zijn geleverd;
 • of de geleverde zaken wat betreft kwantiteit overeenstemmen met het overeengekomene;
 • of de geleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen.

12.2 Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient de afnemer deze binnen 24 uur na ontvangst aan de onderneming te melden. Een niet schriftelijke melding dient binnen drie dagen na ontvangst van de zaken door de afnemer schriftelijk te worden bevestigd. Tevens dient de afnemer, dan wel degene die de zaken voor of namens de afnemer in ontvangst neemt, bij ontvangst van de zaken een schriftelijke omschrijving van het geconstateerde gebrek of tekort te vermelden in de transportdocumenten die de zaken begeleiden, ter bevestiging dat de klacht bestond op het tijdstip van aflevering van de zaken. De afnemer dient de zaken ten aanzien waarvan gereclameerd is op zorgvuldige wijze te bewaren op een zodanige wijze dat verlies van kwaliteit of kwantiteit voorkomen wordt.

12.3 Niet zichtbare gebreken dient de afnemer binnen 7 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na aflevering schriftelijk te melden aan de onderneming. Elk recht op schadevergoeding wegens niet zichtbare gebreken vervalt na 14 dagen, welke termijn aanvangt op de dag van aflevering.

12.4. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal de onderneming de keuze hebben deze te vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan dan wel vervangende vergoeding daarvoor aan de afnemer voldoen. In geval van vervanging is de afnemer gehouden om de vervangen zaak aan de onderneming te retourneren en de eigendom daarover aan de onderneming te verschaffen, tenzij de onderneming anders aangeeft.

Artikel 13. Prijsverhoging

13.1 Indien de onderneming met de afnemer een bepaalde prijs overeenkomt, is de onderneming niettemin na de totstandkoming van de overeenkomst voor het overeengekomen tijdstip van levering gerechtigd stijgingen in de lonen of andere prijsbepalende factoren door te berekenen.

13.2 Prijsverhogingen voortvloeiende uit aanvullingen en wijzigingen van de opdracht zijn voor rekening van de afnemer. Indien de prijsverhoging niet het gevolg is van aanvullingen of wijzigingen van de opdracht op last van de afnemer en meer dan 15% bedraagt, heeft de afnemer het recht de overeenkomst binnen 30 dagen nadat de prijsverhoging aan hem bekend is gemaakt, te ontbinden.

Artikel 14. Emballage

14.1 De afnemer is verplicht leenemballage binnen 14 dagen leeg in onbeschadigde staat te retourneren. Indien de afnemer zijn verplichtingen met betrekking tot emballage niet nakomt zijn alle kosten die hieruit voortvloeien voor zijn rekening. Dergelijke kosten zijn o.a. de kosten voortvloeiende uit te late retourzending en kosten van vervanging, herstel of reiniging.

14.2 Indien de afnemer leenemballage na een aanmaning niet binnen de daarin genoemde termijn retour zendt, is de onderneming gerechtigd tot vervanging over te gaan en de kosten daarvan in rekening te brengen.

Artikel 15. Betaling

15.1 Betaling dient binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden op het bank- of Postbankrekening van de onderneming dan wel contant in Euro’s ten kantore van de onderneming.

15.2 Aanspraken op schadevergoeding schorten de betalingsverplichtingen van de afnemer niet op.

15.3 Na het verstrijken van een overeengekomen betalingstermijn is de afnemer in verzuim en zonder ingebrekestelling over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1,5% per (gedeelte van een) maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de afnemer in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

15.4 Door de afnemer gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de afnemer, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

15.5 Voor opdrachten welke een lange bewerkingstijd vereisen kan de onderneming betaling in gedeelten verlangen, waarbij de bedragen en perioden vooraf dienen te worden overeengekomen.

15.6 De afnemer is niet gerechtigd tot verrekening van bedragen die de onderneming aan de afnemer krachtens de tussen hen bestaande overeenkomst in rekening brengt.

15.7 De afnemer is verplicht om op eerste verzoek van de onderneming zekerheid te stellen voor hetgeen de afnemer aan de onderneming verschuldigd is, dan wel verschuldigd zal worden.

Artikel 16. Kredietbeperking

Indien de aan de afnemer toegezonden factuur vermeldt dat er een kredietbeperkingstoeslag van toepassing is, is de onderneming gerechtigd een kredietbeperkingstoeslag van 2% in rekening te brengen, tenzij de factuur een andere percentage vermeldt. De kredietbeperkingstoeslag is niet verschuldigd indien de afnemer het factuurbedrag binnen 5 dagen na factuurdatum betaalt.

Artikel 17. Incassokosten

17.1 Indien de afnemer in verzuim is met het nakomen van een of meer van zijn verplichtingen, komen alle in redelijkheid door de onderneming gemaakte kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van afnemer. Het is de onderneming toegestaan deze kosten in rekening te brengen zonder dat de afnemer door de onderneming is aangemaand. In ieder geval is de afnemer verschuldigd:

 • over de eerste € 6.500,— 15%
 • over het meerdere tot € 13.000,— 10%
 • over het meerdere tot € 32.500,— 8%
 • over het meerdere tot € 130.000,— 5%
 • over het meerdere 3%

Indien de onderneming aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, dienen ook deze vergoed te worden. De onderneming beoogt met deze regeling uitdrukkelijk af te wijken van het bepaalde in de Wet Incassokosten (WIK).

17.2 De afnemer is voorts jegens de onderneming de door de onderneming gemaakte gerechtelijke kosten verschuldigd in alle instanties. Dit geldt alleen indien de onderneming en de afnemer met betrekking tot een overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn een gerechtelijke procedure voeren en een rechterlijke uitspraak in kracht van gewijsde gaat waarbij de afnemer volledig of in overwegende mate in het ongelijk wordt gesteld.

Artikel 18. Aansprakelijkheid

18.1 De onderneming is niet aansprakelijk voor enige door de afnemer geleden schade, daaronder begrepen, doch niet beperkt tot zaakschade, stilligschade en winstderving, als gevolg van niet of niet tijdige ondeugdelijke nakoming van de tussen de onderneming en de afnemer gesloten overeenkomst, tenzij de afnemer bewijst dat de schade het rechtstreeks gevolg is van opzet of grove schuld van de onderneming.

18.2 Indien de onderneming aansprakelijk is, is de hoogte van de door haar uit te keren schadevergoeding in alle gevallen beperkt tot maximaal de koopsom van de geleverde zaak, waarop de schadeclaim betrekking heeft, met een maximum van € 100.000,—. De aansprakelijkheid van de onderneming is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag van de uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

18.3 Indien de onderneming door een derde wordt aangesproken tot schadevergoeding, voor schade die veroorzaakt is door of verband houdt met de door de onderneming aan de afnemer geleverde of te leveren zaken, vrijwaart de afnemer de onderneming op diens eerste verzoek.

Artikel 19. Overmacht

19.1 Onder overmacht wordt verstaan: alle van buiten komende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop de onderneming geen invloed kan uitoefen die de nakoming van de verbintenis verhinderen. Hieronder is mede begrepen:

 • Stakingen in andere bedrijven dan die van de onderneming;
 • Wilde stakingen of politieke stakingen in het bedrijf van de onderneming;
 • een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en andere voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten;
 • Niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan de onderneming afhankelijk is en algemene vervoersproblemen.

19.2 De onderneming heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat de onderneming haar verbintenis had moeten nakomen.

19.3 Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van de onderneming opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door de onderneming niet mogelijk is langer duurt dan 8 weken zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

19.4 Indien de onderneming bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 20. Verval

20.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 12.3 geldt dat alle vorderingen op de onderneming vervallen door het tijdsverloop van 1 jaar.

20.2 De hiervoor genoemde vervaltermijn vangt aan op de dag volgend op de dag waarop de vordering opeisbaar is geworden, dan wel de dag volgend op de dag waarop de afnemer met de schade bekend is geworden.

Artikel 21. Toepasselijk recht

21.1 Op alle aanbiedingen van de onderneming en op elke overeenkomst tussen de onderneming en de afnemer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

21.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken) wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 22. Geschillen

Alle geschillen tussen de onderneming en de afnemer zullen bij uitsluiting van enig ander (scheids)gerecht worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam. De onderneming blijft echter bevoegd de afnemer te dagvaarden voor volgens de wet of het toepasselijke internationale recht bevoegde rechter.

Artikel 23. Elektronische communicatie 

23.1 Tijdens de uitvoering van de opdracht kunnen de afnemer en de onderneming door middel van elektronische middelen met elkaar communiceren en/of gebruik maken van elektronische opslag (zoals cloudtoepassingen). Behoudens voor zover schriftelijk anders is overeengekomen, mogen partijen ervan uitgaan dat verzending van correct geadresseerde faxberichten, emails (met inbegrip van e-mails die via internet worden verstuurd) en voicemailberichten ongeacht of deze vertrouwelijke informatie of stukken bevatten die op de opdracht betrekking hebben, over en weer worden aanvaard. Hetzelfde geldt voor andere door de andere partij gebruikte of aanvaarde communicatiemiddelen. 

23.2 De onderneming is jegens de afnemer niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen van communicatie, netwerken, applicaties, elektronische opslag, of overige systemen waaronder – maar niet beperkt tot – schade ten gevolge van niet-aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische communicatie, omissies, vervorming, onderschepping of manipulatie van elektronische communicatie door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor verzending, ontvangst of verwerking van elektronische communicatie, overbrenging van virussen en het niet of niet goed functioneren van het telecommunicatienetwerk of andere voor elektronische communicatie benodigde middelen, behoudens voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld. Het voorgaande geldt eveneens voor het gebruik dat de onderneming daarvan maakt in haar contacten met derden. 

23.3 In aanvulling op het vorige lid aanvaardt de onderneming geen aansprakelijkheid voor enige schade ontstaan door of in verband met het elektronisch verzenden van Bescheiden. 

23.4 Zowel de afnemer als de onderneming zullen al hetgeen redelijkerwijs van ieder van hen verwacht mag worden doen of nalaten ter voorkoming van het optreden van voornoemde risico’s. 

23.5 De data-uittreksels uit de computersystemen van verzender leveren dwingend bewijs op van (de inhoud van) de door verzender verzonden elektronische communicatie tot het moment dat tegenbewijs is geleverd door de ontvanger

Artikel 24. Bescherming Persoonsgegevens (AVG)

24.1 De afnemer stemt ermee in dat de onderneming vertrouwelijke informatie en persoonsgegevens betreffende afnemer en/of personen (voorheen) werkzaam bij, of voor, of verbonden aan de afnemer, en/of diens cliënten of derden kan verwerken in het kader van (i) een opdracht door afnemer aan de onderneming verstrekt, (ii) het voldoen aan een wettelijke verplichting, (iii) optimalisering van de dienstverlening en (iv) interne zakelijke doeleinden. Onder verwerken wordt in dit kader tevens begrepen het delen van deze gegevens met andere LC Packaging bedrijfsonderdelen en met partijen betrokken bij de uitvoering van de opdracht. 

24.2 De afnemer staat er voor in dat door hem verstrekte c.q. van hem afkomstige persoonsgegevens door de onderneming verwerkt mogen worden en vrijwaart de onderneming voor alle geleden schade in verband met claims van derden met betrekking tot de niet-naleving van de toepasselijke nationale en buitenlandse wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens. 

24.3 De onderneming treft passende maatregelen om de van afnemer afkomstige persoonsgegevens te beschermen. 

24.4 Verwerking van persoonsgegevens door onderneming vindt plaats conform de toepasselijke (inter)nationale weten (Beroeps)regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.

Bijlage 1

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zijn de volgende afwijkingen toegestaan:

Karton

Afmetingen

 • Lengte + /- 5 mm
 • Breedte + /- 5 mm
 • Hoogte + /- 5 mm

Gewicht

 • +/- 8% op het gramgewicht van de oorspronkelijke componenten

Eenheid van levering per formaat

Tot 1.000 stuks +/- 20%1.000- 5.000 stuks +/- 15%Meer dan 5.000 stuks +/- 10%Bij striktere kwantumeisen wordt de prijs met 10% verhoogd.

Agri Verpakking t/m 50 kg

Afmetingen

 • Lengte +/- 5%
 • Breedte +/- 5%
 • Hoogte +/- 5%

Gewicht

 • +/- 10%

Eenheid v levering per formaat

 • +/- 10%

Bij striktere kwantumeisen wordt de prijs met 10% verhoogd.

FIBCs

Afmetingen

 • Binnenmaat lengte (cm) 79,0 cm +2.0 / -2.0 cm
 • Binnenmaat breedte (cm) 95,0 cm +2.0 / -2.0 cm
 • Binnenmaat hoogte (cm) 75,0 cm +2.0 / -2.0 cm

Gewicht 

 • +/- 5%

Eenheid v levering per formaat 

 • +/- 5%

Bij striktere kwantumeisen wordt de prijs met 10% verhoogd.

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Rotterdam.